مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

 محمد علی مینایی

دستاوردهای طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی؛ مرکز مطالعات جامعه و امنیت با استعانت از خداوند متعال طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی را با موفقیت به اتمام رسانیده ...

In English

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه