مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

لیست مقالات چاپ شده در پژوهش‌نامه

ماهیت اجتماعی امنیت؛ رویکردی قرآنی/ دکتر اصغر افتخاری

امنیت جامعه؛ معنا، محدوده و مؤلفه‌ها/ دکتر قدیر نصری

عوامل اجتماعی امنیت؛ رویکردی ایرانی/ دکتر محمد میرسندسی

نظم و امنیت اجتماعی/ ابراهیم رومینا و نوشین‌السادات حسینی

امنیتی‌شدن بحران‌های اجتماعی؛ رویکردی جامعه‌شناختی/ دکتر عبدالرضا امیری

کنترل جرم و امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر نادر نوروزی

نهادهای واسط و امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر محمد میرسندسی

مسائل و راه‌کارهای تقویت امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر محمدحسین رضایی

اجتماعی و فرهنگی اینترنت بر امنیت اجتماعی ایران/ سعید مجردی

هویت و امنیت: تأملی در مسئلة شهروندی/ سیدرضا شاکری

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه