مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

گفتگو با آقای پورسعید مجری طرح «فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت»

 آقای پورسعید برای تحقیق و تدوین کتابی با عنوان «فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت» با گروه پژوهشی جامعه و امنیت همکاری دارند. به‌منظور آشنایی با این تحقیق گفت‌و‌گویی با ایشان انجام شده که برای استحضار بازدیدکنندگان محترم سایت درج می‌شود؛

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه