مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

برنامه‌ریزی برای اجرای ۵ طرح تحقیقاتی مشروحه زیر برای سال ۱۳۹۵

- تبارشناسی امنیت اجتماعی در ایران معاصر

- تحولات رسانه در ابعاد ابزار پیام و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی

- طراحی و ارائه الگویی برای مدیریت جامع بحران‌های اجتماعی با تاکید بر مرحله پیش از بروز بحران

- بررسی و شناخت چیستی و چگونگی تاثیر شرایط زیست‌محیطی بر امنیت اجتماعی ایران

الگوهای احتماعی‌دیدن امنیت، تجارب جهانی، توصیه‌های ایرانی

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه