مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

ابعاد، مولفه ها و شاخص های امنیت اجتماعی بصورت ذیل (شاخص ترکیبی امنیت اجتماعی) احصا گردیده است.

ادامه مطلب

مصاحبه با جناب آقای محمدعلی مینایی (بنیانگذار مطالعات امنیت اجتماعی در پژوهشگاه و مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت)؛ پیرامون «تاریخچۀ شکل­ گیری دپارتمان جامعه و امنیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کلیاتی در ارتباط با موضوع امنیت ­پژوهی در کشور».

ادامه مطلب

مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به پشتوانۀ سابقۀ بیست ساله در زمینۀ فعالیت­های علمی حوزۀ مطالعاتی امنیت اجتماعی، که مبحث نوپدیدی است، به مرجعیتی در این حوزۀ دست یافته است.

ادامه مطلب

طرح های پایان یافته گروه پژوهشی جامعه و امنیت در سال 97-98

ادامه مطلب

 

 

9 گزارش راهبردی منتشر شده و به چاپ رسیده

 

ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

 

جدول جلسات برگزار شده در کرسی امنیت اجتماعی به شرح زیر است:

 (تاریخ به روز رسانی: 13 شهریور 98)

ردیف

موضوع جلسه

1

اصول و چهارچوب مفهومی و نظری امنیت اجتماعی برگرفته از طرح کلان مطالعات امنیت اجتماعی

2

ظرفیت و سازوکارهای دانشگاه های امروزین در تولید ناامنی/امنیت جامعه ای

3

اصول و مبانی امنیت اجتماعی در اسلام

4

معمای امنیت اجتماعی در جامعه قطبی شده

5

سازوکارهای تولید امنیت/ناامنی از سوی شبکه های اجتماعی

6

جنبشهای اجتماعی جدید، جستجوی هویت های فرهنگی و تاثیر آن بر امنیت جامعه­ای؛ با تاملی در باب جامعه­ی ایرانی

7

امکان سنجی ظهور و رشد تحرکات تروریستی (تکفیری و قوم گرا) در صفحات غرب ایران؛ با تمرکز بر منطقه عمومی کرمانشاه

8

تحلیل هیدرو هژمونیک خشونت و عوارض اجتماعی کم آبی در ایران امروز

9

تاثیرات اشتغال و بیکاری بر امنیت اجتماعی

10

ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

11

تبعات تشدید شکاف طبقاتی بر امنیت اجتماعی  

12

جریانهای دینی، معنوی نوظهور و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی

13

ابرچالشهای اقتصادی اثرگذار بر امنیت اجتماعی در ایران 

14

تاثیر خط و زبان فارسی بر حفظ هویت و امنیت اجتماعی در ایران

15

بررسی تاثیر عدم تعادلهای اقتصادی و بودجه ای بر نارضایتی های اخیر 

16

سیاست قرار، جامعه بی‌قرار، با تمرکز بر ناآرامی‌های دی 96

17

تحلیلی سیاسی اجتماعی از رخدادهای دیماه 96    

18

تحلیل و بررسی عملکرد نظام سیاسی در رخدادهای اخیر

19

فضای مجازی و امنیت ملی با نگاهی به پیام رسانها و شبکه های اجتماعی؛ با تاکید بر رخدادهای دیماه 96

20

تحلیل ابرچالشهای اجتماعی امنیت در ایران با استفاده از مدل دی.ال. ای.

21

بررسی آثار تحریم بر امنیت اقتصادی جامعه ایران و سناریوهای پیش­رو

22

شناخت و بررسی پیچیدگی، انباشت و تراکم بحران در ایران امروز و مدیریت آن

23

رویکردی به تصمیم‌سازی حکمرانی آب در وقایع حدی طبیعی

24

بررسی زمینه­ ها و علل اساسی بحران تورم (سال 97) و ارائه سیاستها و راهبردهایی در جهت مدیریت بحران

25

الگوی راهبردی امنیت فردی با رویکرد اسلامی

ادامه مطلب

« نشست­های سه کرسی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت، امنیت اجتماعی و قدرت نرم»

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه