مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

ادامه مطلب

ابعاد، مولفه ها و شاخص های امنیت اجتماعی بصورت شمسه (شاخص ترکیبی امنیت اجتماعی) ارائه شده است.

این شمسه از نتیجه تحقیق تحت عنوان "ابعاد، مولفه ها و شاخص های امنیت اجتماعی در ایران" احصا گردیده است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

 

9 گزارش راهبردی منتشر شده و به چاپ رسیده

 

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب


ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه