مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مصاحبه با جناب آقای محمدعلی مینایی (بنیانگذار مطالعات امنیت اجتماعی در پژوهشگاه و مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت)؛ پیرامون «تاریخچۀ شکل­ گیری دپارتمان جامعه و امنیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کلیاتی در ارتباط با موضوع امنیت ­پژوهی در کشور».

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه