مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به پشتوانۀ سابقۀ بیست ساله در زمینۀ فعالیت­های علمی حوزۀ مطالعاتی امنیت اجتماعی، که مبحث نوپدیدی است، به مرجعیتی در این حوزۀ دست یافته است.

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه