مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

جدول جلسات برگزار شده در کرسی شاخص ­سازی به شرح زیر است:

(تاریخ به روز رسانی: 13 شهریور 98)

 

ردیف

موضوع جلسه

1

جلسه بحث پیرامون کلیات، اصول و چهارچوب اجرایی کرسی «مطالعات راهبردی شاخص‌سازی»

2

جلسه توجیهی و هماهنگی کرسی  «مطالعات راهبردی شاخص‌سازی»: معرفی نقشه راه، برنامه، موضوعات ارائه و ارائه کنندگان.

3

گزارش طرحهای تحقیقاتی اجرا شده در مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه  و به‌طور‌خاص فعالیت‌های انجام‌شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

4

فرایند علمی طراحی، شناسایی و تعیین شاخص امید به زندگی

5

ارائه مبانی تئوریک و متدولوژی شاخص‌سازی (شاخص ترکیبی)

6

فعالیت‌های انجام شده در حوزه شاخص‌سازی با تاکید بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، توصیف، نقد و ارزیابی

7

شاخص­ها و محورهای دوازده‌گانه ماده 68 قانون برنامه

8

جمع‌بندی از 7 جلسه گذشته

9

فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه دفاع ملی در زمینه شاخص‌سازی

10

معرفی شاخص نوآوری جهانی و روند رتبه ایران در آن

11

فرایند تولید آمارهای مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های کلان در نظام آماری کشور

12

بررسی ساختار و اطلاعات مربوط به شاخص شکنندگی دولت‌ها

13

معرفی و اولویتبندی شاخصهای جنسیتی

14

شاخص‌های امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران و طراحی مدلی برای سنجش آن

15

مروری بر وضعیت سواد و تحصیلات در ارتباط با امنیت اجتماعی در ایران

16

شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت

17

ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

18

بررسی و تحلیل شاخص امنیت ملّی هند

19

تحلیل  امن‌ترین کشورها و شهرهای جهان از دیدگاه شاخص‌های بین المللی

20

بررسی و تحلیل  100  شاخص ترکیبی بین المللی(با تاکید بر حوزه‌های امنیت و دفاع)

21

روند شاخص‌های جمعیتی و دیدگاه امنیت ملی

22

شاخص‌های ترکیبی؛ چرایی و مبانی نظری آن

23

متودولوژی شاخص‌سازی ترکیبی (کارکرد تحلیل‌های چندمتغیره در تدوین شاخص‌های ترکیبی)

24

بررسی شاخص‌سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران

25

الگوی علمی و معرفی شاخصهای تعیین کننده نرخ بیکاری در کشور(با تمرکز بر مرکز آمار)

26

بررسی روند شاخصهای ساختمان و مسکن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی

27

بررسی جایگاه نرخ تورم مصرف کننده در نظام آماری کشور

  • فرزانه مینایی

کتاب های منتشر شده گروه